Zlepšovanie jazykových zručností a komunikačných kompetencií prostredníctvom žurnalistickej tvorby

Projekt reflektuje nízku úroveň slovesnej zručnosti (čitateľskej gramotnosti a práce s textom vrátane vlastnej tvorby) žiakov slovenských základných a stredných škôl.

Na zvyšovanie jazykových zručností a komunikačných kompetencií ponúka príťažlivé aktivity z oblasti printovej aj audiovizuálnej žurnalistickej tvorby.

V rámci ponúkaných workshopov budú zapojení žiaci tvoriť školské časopisy a rozhlasové aj televízne výstupy. Priebežne získajú know-how o štylistike,novinárskych žánroch, tvorivom písaní, kresbe, fotografii, časopiseckom grafickom spracovaní, verejnom prejave, prejave na mikrofón a na kameru, spracovaníaudiovizuálnych nahrávok, publikovaní výstupov textového, obrazového a audiovizuálneho charakteru na internete atď.

Tieto poznatky budú zároveň prehľadnedidakticky spracované v manuáloch (tvorba školských časopisov, tvorba školských rádií a televízií, mediálna gramotnosť) a ponúknuté účastníkom projektui širokej (pedagogickej) verejnosti. Doplnkovo projekt zahŕňa aktivity z oblasti mediálnej výchovy zamerané na kritické hodnotenie mediálnych obsahov abezpečné používanie internetu. Tie sú určené okrem žiakov aj pedagógom.